Podmínky užití

Tyto Podmínky užívání dárcovského portálu Prizemoney.com – dále jako „Podmínky“ upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administrací příspěvků mezi provozovatelem dárcovského portálu, kterým je Filip Domorád, IČ: 728 60 791, se sídlem: Hráského 2231/25, 148 01 Praha 4, dále jako “Provozovatel” a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely – dále jako „Příjemce“ a dále vztahy mezi Prizemoney.com a poskytovatelem příspěvku – dále jako „Poskytovatel“, jakož konečně i vztahy mezi Příjemcem a Poskytovatelem. Uživatel registrovaný na portále Prizemoney.com a využívající služby, které portál nabízí – dále jako „Uživatel“ může, ale nemusí, být zároveň Poskytovatelem nebo zástupcem Příjemce. Poskytovatel nemusí být registrovaným Uživatelem portálu. Dárcovský portál Prizemoney.com pro Filipa Domoráda spravuje Filip Domorád, IČ: 728 60 791, se sídlem: Hráského 2231/25, 148 01 Praha 4 – dále jako “Administrátor”.

Úvodní ustanovení

Provozovatel provozuje dárcovský portál Prizemoney.com, jehož prostřednictvím poskytuje Uživatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných neziskovými organizacemi a jinými institucemi k neziskovým účelům a umožňuje Poskytovatelům poskytovat těmto neziskovým subjektům příspěvky. 

Uživatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Poskytovatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem, jakož i vztahy mezi ním a Příjemcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Příjemce souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Provozovatelem, jakož i vztahy mezi ním a Poskytovatelem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.

Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi

Poskytování příspěvků

Provozovatel vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím dárcovského portálu pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy s konkrétním Příjemcem zajistí přijetí příspěvku a jeho převod, to vše na účet konkrétního Příjemce.

Příspěvky jsou poskytovány Poskytovateli jednotlivým Příjemcům prostřednictvím dárcovského portálu provozovaného Provozovatelem způsoby a za podmínek dle pravidel shromažďování prostředků přímo stanovených jednotlivými Příjemci.

Jedná se, dle pravidel konkrétního Příjemce, zejména o následující způsoby poskytování příspěvků:

  1. Dar – Poskytnutím daru, tedy připsáním finančního příspěvku na příslušný účet Příjemce za zde stanovených podmínek dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Příjemci označenému Poskytovatelem a přijetí tohoto příspěvku ze strany Příjemce, přičemž součástí darovací smlouvy se stávají tyto Podmínky.
  2. Veřejná sbírka – Okamžikem připsání příspěvku na účet dárcovského portálu Provozovatele platí, že byl poskytnut příspěvek do konkrétní veřejné sbírky pořádané Příjemcem dle specifikace provedené ze strany Poskytovatele.

Písemná darovací smlouva k jednotlivým darům není poskytována nebo generována z portálu. Poskytovatel předá spolu s příspěvkem Provozovateli všechny požadované údaje, potřebné k převodu jeho příspěvku zamýšlenému Příjemci, resp. k zaslání do konkrétní veřejné sbírky, popř. údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Poskytovatele a identifikaci Příjemce, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky a to zpravidla formou variabilního symbolu, který Poskytovatel nalezne na www stránkách  www.prizemoney.com. Vztahy vznikající ze zpracování osobních údajů Provozovatelem v rámci uživatelského účtu nebo účtů Příjemce jako správce osobních údajů budou upraveny samostatnou smlouvou obsahující pravidla o zpracování osobních údajů. Prizemoney.com si současně vyhrazuje právo nezaregistrovat organizaci z etických důvodů stejně jako při podezření na porušování lidských práv a svobod a zákonů České republiky. 

Poskytnutím příspěvku Poskytovatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Poskytovatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Poskytovatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Poskytovatel si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Provozovatele, ani Příjemců či jiných osob.

Příspěvky mohou být Poskytovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského portálu Prizemoney.com, jedná se zejména o:

  1. platba platební kartou on-line,
  2. platba rychlým převodem skrze nástroj Paypal.

Nakládání s příspěvky

Provozovatel přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu na zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami.

Provozovatel je vázán pokynem Poskytovatele ohledně adresáta příspěvku. Provozovatel se proto zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě o zprostředkování uzavřené s Příjemcem na účet Příjemce označeného Poskytovatelem s tím, že Příjemci zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, resp. jeho určení do konkrétní sbírky, do které je adresován.

Pokud Poskytovatel neuvede údaje potřebné k doručení jeho příspěvku konkrétnímu Příjemci, provede Provozovatel kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se to nepodaří, vrátí Provozovatel příspěvek zpět Poskytovateli. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Poskytovateli, resp. kterého není vrácení možné, bude použit na úhradu provozních nákladů portálu.

Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Příjemci, kteří jsou nositeli těchto projektů. Stejně tak tito Příjemci odpovídají za užití příspěvku v souladu s jeho obecně prospěšným účelem stanoveným ze strany Poskytovatele, a to v souladu s vlastními pravidly a účelem daného programu, projektu, sbírky apod.

Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů, zřizovacích/zakládacích listin neziskových organizací, interních nařízení, pokynů nebo jiných interních pravidel a postupů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Poskytovatele či Příjemce.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si poskytovatel může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

Provozovatel zašle Poskytovateli e-mailové potvrzení o poskytnutí příspěvku (nemající charakter potvrzení pro daňové účely) s upozorněním na možnost poskytnutí potvrzení pro daňové účely přímo Příjemcem.  Poskytovatel má možnost vyžádat si následně potvrzení o daru od konkrétního Příjemce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Úhrada nákladů portálu

Provozovatel je oprávněn strhnout z příspěvku částku odpovídající 10 % příspěvku, a to za účelem pokrytí nákladů (zejména bankovní poplatky), které vzniknou v souvislosti s přijetím, spravováním a zasláním příspěvku.

Případné přírůstky k příspěvku, vzniklé mezi připsáním příspěvku na účet Provozovatele a jeho převodem na účet Příjemce se nepřevádějí a slouží k úhradě nákladů spojených s plněním povinností Provozovatele.

Veškeré příjmy z portálu slouží výhradně k pokrytí nákladů na jeho provoz, údržbu a další rozvoj.

Závěrečná ustanovení

Uživatel, Poskytovatel a Příjemce souhlasí, že Provozovatel je oprávněn plnit své povinnosti dle těchto Podmínek prostřednictvím Administrátora.

Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.prizemoney.com. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2020. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením na internetových stránkách www.prizemoney.com, pokud není ze strany Provozovatele stanoveno jinak.

Informace o zpracování osobních údajů

Jak to funguje

Prizemoney.com je dárcovský portál . Jeho účelem je poskytnout neziskovým organizacím („organizace“) prostor pro výběr darů na různé dobročinné, charitativní nebo veřejně prospěšné projekty a dárcům umožnit jednoduchý a bezpečný způsob darování.

Přes Prizemoney.com můžete přispět konkrétní organizaci na její projekty. Vyberete si projekt, zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou označené jako „Darovat“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) dáte příslib poskytnutí daru zvolené neziskové organizaci. Jakmile váš dar obdrží na bankovní účet vámi zvolená nezisková organizace, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi vámi a vybranou organizací. Provozovatel poskytnutí daru zprostředkovává, informace o vás a vašem daru předá organizaci, která je smluvní stranou, zejména aby vám mohla poděkovat a informovat vás o využití darovaných prostředků, zaúčtovat váš dar a vystavit vám potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání pro odpočet. 

Prizemoney.com také umožňuje registraci uživatelských účtů. Uživatelé mohou ve svém účtu sledovat přehled svých darů a upravovat některé údaje. Uživatelé také mohou podpořit dobročinné, charitativní a veřejně prospěšné projekty na Prizemoney.com tím, že je sdílejí a pomáhají tak na ně vybrat dary prostřednictví tzv. dárcovských výzev. Takovéto uživatele nazýváme ambasador.

Uživatelský účet je také nezbytný pro přístup, pokud jste správcem registrované organizace v Prizemoney.com.